Vi hjälper www.vallelions.se

Lions Club Valle

.............................................................................

Lions är en organsation som har en låg administrativ kostnad

I Sverige har Lions med 13 000 medlemmar en kontorschef samt 3 heltidsanställda.

Lönerna samt Lions övriga administrativa kostnader, betalas helt av medlemsavgifter.

Lions styrelse, ledning och övriga medlemmar arbetar oavlönat.

Lions håller nere administrations och PR-kostnader så vi syns med våra gula jackor och inte med betald reklam

Allmänhetens bidrag och donationer går till en mängd ändamål från

katastrofer i u-länder till ekonomisk hjälp till enskilda i närområdet (Valle härad)

Lions medlemmar och klubbar runt om i världen hjälps åt så att biståndet når rätt mottagare

Bli medlem

Varje välrenomerad myndig person som förklarat sig villig att följa Lions Clubs Internationals syften och etik kan bli medlem

Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg.

Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.

Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.

Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.

Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.

Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.

Fullgör lojalt dina samhällsplikter.

Hjälp dem som behöver ditt stöd.

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.

Bygg upp i stället för att riva ner

Lions syfte

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Att befrämja god samhällsanda.

Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.

Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och

ömsesidig förståelse.

Att vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan

inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

MD 101 Sverige

LIONS CLUB VALLE

vallelions.se© 2012